Civielrecht | Advocaat Leiden |

Civielrecht

Het civielrecht of burgerlijk recht regelt de (juridische) verhoudingen tussen burgers en/of bedrijven onderling. Het civiel recht omvat ook het personen- en familierecht, het arbeidsrecht, huurrecht, en ondernemingsrecht. Voor deze onderdelen verwijzen wij u naar de betreffende pagina.

Als er tussen deze partijen een geschil ontstaat, dan kan het geschil worden voorgelegd aan de civiele rechter. Degene die de procedure start is de eiser en de andere partij is de gedaagde. De procedure wordt gestart door middel van een dagvaarding of een verzoekschrift en betreft bijvoorbeeld:

• burenruzie;
• vordering tot betaling;
• nakoming van gemaakte afspraken/contracten;
• geschillen over eigendomsrechten;
• vorderen van afgifte/teruggave van goederen.

In spoedeisende gevallen kan een kort gedingprocedure worden gestart. De voorzieningenrechter kan op korte termijn dan een (voorlopige maar wel bindende) uitspraak doen over een geschil.

Het is van belang om in de procedure te worden bijgestaan door een advocaat, omdat uw standpunt juridisch onderbouwd dient te worden. Wij kunnen u vakkundig bijstaan in deze procedures. Neem vrijblijvend contact op met de civiel- en burgerlijk recht-specialisten van Leiden en omstreken.

Zaken die onder andere onder het civielrecht vallen

  • Burenruzie
  • Vorderingen
  • Nakomen afspraken
  • Nakomen contracten
  • Eigendomsrechten
  • Vorderen van goederen

Maak nu een afspraak

Verstuur