Rechtsgebieden

Kamphuis en Rijsdam Advocaten is gespecialiseerd in de volgende rechtsgebieden:

strafrecht

Heeft u een dagvaarding ontvangen om te verschijnen voor de Strafrechter?
Heeft u een oproep gekregen voor een gesprek bij de Officier van Justitie?
Heeft u een brief ontvangen van de politie om te worden gehoord?
Bent u op een andere wijze in aanraking gekomen met justitie?

Door onze jarenlange ervaring in het strafrecht zijn wij in staat om u in bovenstaande gevallen op de meest
adequate wijze bij te staan. Dit geldt voor zowel het volwassenenstrafrecht als voor het jeugdstrafrecht. lees meer..

familierecht

Het personen- en familierecht is een zeer breed rechtsgebied en omvat onder andere de volgende deelgebieden:

• echtscheiding of verbreking samenwonen;
• vaststellen of wijzigen van partner- en/of kinderalimentatie;
• vaststellen of wijzigen van een ouderschapsplan inclusief een omgangsregeling;
• ouderlijk gezag en voogdij over minderjarige kinderen;
• ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing en/of gesloten plaatsing;
• vaststelling of ontkenning vaderschap, (vernietiging van) erkenning ;
• erfrecht;
• curatele en bewind. lees meer..

bestuursrecht

Het bestuursrecht regelt alle rechten en plichten van burgers en bedrijven tegenover de overheid en andersom. Het bestuursrecht regelt ook de manier waarop de overheid verplicht is beslissingen te nemen en wat u kunt doen als u het met een beslissing van de overheid niet eens bent. Hierbij kunt u denken aan:

• het recht op – en de hoogte van uitkeringen, zoals een bijstandsuitkering;
• voorwaarden waaronder een uitkering wordt toegekend;
• het verlenen van vergunningen en onder welke voorwaarden;
• in- en uitschrijvingen in de GBA. lees meer..

arbeidsrecht

Bijna iedereen krijgt wel eens te maken met het arbeidsrecht. Of het nu gaat om het aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst  of dreigend ontslag. Zowel werknemers als werkgevers kunnen bij ons terecht met vragen over bijvoorbeeld:

• Het aangaan en beoordelen van arbeidsovereenkomsten;
• beëindiging van de arbeidsovereenkomst om diverse redenen;
• ontslag (op staande voet);
• reorganisatie van een onderneming;
• loonvorderingen;
• vaststellingsovereenkomst;
• veiligstellen van een WW-uitkering. lees meer..

huurrecht

Het huurrecht regelt alle rechten en plichten voor zowel de huurder als de verhuurder. Dit kan zijn met betrekking tot een woning, winkelruimte, kantoorruimte of andersoortige bedrijfsruimte. Bij ons kantoor kunnen zowel huurders als verhuurders terecht voor alle geschillen die hier betrekking op hebben. Hierbij kunt u denken aan:

• gebreken aan de huurruimte ten gevolge van achterstallig onderhoud;
• huurpenningen die niet tijdig worden voldaan;
• overlast van buren;
• onderverhuur van een ruimte;
• ontbinding van een huurovereenkomst om welke reden dan ook;
• voeren van ontruimingsprocedures;
• geschillen betreffende huurprijzen. lees meer..

civielrecht

Het civielrecht of burgerlijk recht regelt de (juridische) verhoudingen tussen burgers en/of bedrijven onderling. Het civiel recht omvat ook het personen- en familierecht, het arbeidsrecht, huurrecht, en ondernemingsrecht. Voor deze onderdelen verwijzen wij u naar de betreffende pagina.

Als er tussen deze partijen een geschil ontstaat, dan kan het geschil worden voorgelegd aan de civiele rechter. Degene die de procedure start is de eiser en de andere partij is de gedaagde. De procedure wordt gestart door middel van een dagvaarding of een verzoekschrift en betreft bijvoorbeeld:

• burenruzie;
• vordering tot betaling;
• nakoming van gemaakte afspraken/contracten;
• geschillen over eigendomsrechten;
• vorderen van afgifte/teruggave van goederen. lees meer..

ondernemingsrecht

Binnen het ondernemingsrecht behartigen wij de belangen van partijen in het MKB en in de franchisebranche. Ondernemers in het MKB zijn bij ons aan het juiste adres voor advies en juridische bijstand, zoals voor:

• het opstellen van (arbeids-, huur-, en koop-)contracten;
• het beoordelen, wijzigen en/of beëindigen van bestaande contracten;
• bemiddeling en/of procedures bij geschillen over nakoming van contracten;
• arbeidsrecht in zijn algemeenheid;
• (problemen bij) het aanvragen van vergunningen;
• bezwaar- of beroepsprocedures bij problemen met overheidsinstanties;
• Procedure bij geschillen over openstaande vorderingen. lees meer..

belastingrecht

Binnen het belastingrecht kunnen wij optreden voor particulieren die problemen ondervinden bij de vaststelling van toeslagen, de terugvordering van ontvangen toeslagen en de aanslag Inkomsten- en vermogensbelasting. De toeslagen betreffen:

• huurtoeslag;
• zorgtoeslag;
• kinderopvangtoeslag;
• kindgebonden budget.

Voor de vaststelling van deze toeslagen dient u meestal zelf een aanvraag te doen. Als de aanvraag vervolgens wordt afgewezen of als er een andere hoogte van het bedrag wordt vastgesteld, dan heeft u de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze beslissing. Bezwaar kan worden gemaakt tegen een voorschot, een voorlopige vaststelling en een definitieve vaststelling. Het bezwaarschrift dient binnen zes weken na ontvangst van de genomen beslissing te worden ingediend bij de Belastingdienst. lees meer..

 

Heeft u een rechtsprobleem? Neem dan vrijblijvend contact op met ons advocatenkantoor in Leiden. U kunt ons bereiken via ons contactformulier of per telefoon op nummer 071-362 7507.