Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Kamphuis & Rijsdam Advocaten

 

Artikel 1: algemeen

 1. 1.1  Op het kantoor Kamphuis Rijsdam werkt elke advocaat individueel en voor eigen rekening en risico. Elke advocaat staat als zelfstandig ondernemer individueel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en voert een eigen financiële administratie met een individueel BTW-nummer. De behandelend advocaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het werk van een van de andere advocaten of voor het kantoor als zodanig en eventueel aan het kantoor verbonden personen of voor werk of daden van anderen.
 2. 1.2  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst van opdracht gesloten tussen een van de advocaten werkzaam bij Kamphuis Rijsdam advocaten en haar cliënten, opdrachtgevers, alsmede op elke aanvullende- en vervolgopdracht

Artikel 2: Totstandkoming en inhoud overeenkomst

 1. 2.1  Alle overeenkomsten van dienstverlening worden geacht uitsluitend tussen de behandelend advocaat en de opdrachtgever tot stand te zijn gekomen. De opdracht van dienstverlening wordt aanvaard door de behandelend advocaat na schriftelijke bevestiging. Deze regel is ook van toepassing als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt uitgevoerd door een andere advocaat die op het kantoor Kamphuis Rijsdam verbonden is.
 2. 2.2  De werking van artikel 7:404, 7:409 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. 2.3  De behandelend advocaat is vrij om te bepalen dat de overeenkomst van
  dienstverlening door eenandere, aan het kantoor Kamphuis Rijsdam, verbonden advocaat wordt uitgevoerd.
 4. 2.4  Uitvoering van de opdracht gebeurd uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever en derden kunnenaan deze werkzaamheden geen rechten verlenen.

2.5. De overeenkomst van dienstverlening wordt door de behandelend advocaat uitgevoerd geleid door

het belang van de opdrachtgever waarbij de geldende regelgeving, waaronder de gedragsregels

voor advocaten en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten, in acht wordt genomen.

 1. 2.6  De behandelend advocaat kan aan opdrachtgever niet garanderen dat het beoogde resultaat ookdaadwerkelijk wordt behaald.
 2. 2.7  De opdrachtgever voldoet zo spoedig als noodzakelijk aan alle verzoeken van de behandelendadvocaat die betrekking hebben op het uitvoeren van de overeenkomst. Dit betreft in het bijzonder het aanleveren van de benodigde bewijs(stukken).

Artikel 3: Aansprakelijkheid

 1. 3.1  Aansprakelijkheid voor eventuele beroepsfouten door de behandelend advocaten alsmede andere advocaten werkzaam bij het kantoor Kamphuis Rijsdam is steeds beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Kamphuis Rijsdam uitkeert, vermeerderd met het eigen risico dat de behandelend advocaat draagt.
 2. 3.2  De opdrachtgever ontvangt op verzoek een afschrift van de polis van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
 3. 3.3  Mocht er door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet tot uitkering worden overgegaan, dan zal iedere aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat voor de betreffende overeenkomst in rekening is gebracht, met een maximum van 25.000 euro.
 4. 3.4  De behandelend advocaat is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet op verzoek van de behandelend advocaat aanleveren van bewijs(stukken).
 5. 3.5  De behandelend advocaat is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inschakelen van derden, voor zover deze schade niet het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de derden.

Artikel 4: Tarieven en declaraties

 1. 4.1.  De kosten van de werkzaamheden voortvloeiende uit de overeenkomst van dienstverlening zullen door de behandelend advocaat in rekening worden gebracht op basis van een uurtarief, te verhogen met BTW, kantooropslag en verschotten. Het tarief zal bij opdrachtbevestiging worden bericht. De behandelend advocaat is gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven jaarlijks te wijzigen.
 2. 4.2.  De kosten van de werkzaamheden wordt berekend over het aantal gewerkte uren, waarbij per verrichting minimaal zes minuten wordt genoteerd. De verschotten bestaan uit griffierecht, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten. De kantooropslag bestaat uit niet te specificeren kosten zoals, porti, telefoon en faxkosten en kosten voor het maken van kopieën. De kantooropslag bedraagt 5% van het honorarium.
 3. 4.3.  De behandeld advocaat is ten alle tijde gerechtigd om van opdrachtgever een voorschot te verlangen. Indien de opdrachtgever nalaat om het voorschot te betalen, dan heeft de behandelend advocaat het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en te beëindigen. De behandelend advocaat is hier slechts toe gerechtigd indien zij opdrachtgever van te voren op de hoogte heeft gesteld en hem een redelijke termijn geboden om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. De duur van de redelijke termijn is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. De behandelend advocaat aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die opdrachtgever lijdt welke ontstaat ten gevolge van de opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld.
 4. 4.4.  Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de daaropvolgende declaratie dan wel einddeclaratie. Over een voorschot wordt geen rente vergoed.
 5. 4.5.  Declaraties dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan, bij gebreke waarvan opdrachtgever in verzuim is. Opdrachtgever is dan gehouden om alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van incasso ter hoogte van 15% volgens Voorwerk II en de te dien einde gemaakte integrale advocaatkosten, alsmede de wettelijke (handels)rente te vergoeden.
 6. 4.6.  Betaling van de declaratie door de opdrachtgever houdt erkenning van de verschuldigdheid van de declaratie in.

Artikel 5: Gefinancierde rechtsbijstand

 1. 5.1.  Kamphuis Rijsdam Advocaten aanvaardt opdrachten op basis van gefinancierde rechtsbijstand op de grond van de Wet op Rechtsbijstand. Hierbij is opdrachtgever verplicht om binnen twee dagen na het aanvaarden van de opdracht van dienstverlening de voor de aanvraag van gefinancierde rechtsbijstand benodigde gegevens te verstrekken, waaronder het Burger Service Nummer van opdrachtgever en de partner waarmee de opdrachtgever samenwoont.
 2. 5.2.  Indien opdrachtgever nalaat om de benodigde gegevens te verstrekken en dit heeft tot gevolg dat de aanvraag tot gefinancierde rechtsbijstand niet kan worden ingediend, dan wel niet kan worden ingewilligd, dan wel wordt afgewezen, dan is opdrachtgever aan de behandelend advocaat het honorarium verschuldigd op grond van artikel 4 van deze algemene voorwaarden voor alle vanaf het moment van aanvaarden van de opdracht van dienstverlening gewerkte uren.
 3. 5.3.  Tegen de beslissing van de Raad voor Rechtsbijstand dient de opdrachtgever eventueel zelf een bezwaarschrift in te dienen dan wel een verzoek tot peiljaarverlegging in te dienen.
 4. 5.4.  Na beëindiging van de opdracht van dienstverlening zal de behandelend advocaat overgaan tot het declareren van de verleende gefinancierde rechtsbijstand. Hierbij zal de Raad voor Rechtsbijstand een resultaatsbeoordeling toepassen. Op basis van deze resultaatsbeoordeling kan de Raad voor Rechtsbijstand overgaan tot het intrekken van de gefinancierde rechtsbijstand. Op dat moment is de opdrachtgever aan de behandelend advocaat het honorarium verschuldigd op grond van artikel 4 van deze algemene voorwaarden over de vanaf het moment van aanvaarding van de opdracht gewerkte uren.

Artikel 6: Archivering van stukken

6.1. Na beëindiging van de werkzaamheden door Kamphuis Rijsdam Advocaten en sluiting van het dossier van opdrachtgever, wordt het dossier gedurende vijf jaar gearchiveerd. Kamphuis Rijsdam Advocaten zal na sluiting van het dossier, de originele stukken uit het dossier retourneren aan de opdrachtgever. Na ontvangst van deze stukken kan opdrachtgever binnen twee weken kenbaar maken of deze nog nadere stukken wenst te ontvangen. Als de opdrachtgever na verloop van deze twee weken alsnog verzoekt om (een afschrift van) stukken, dan is Kamphuis Rijsdam Advocaten gerechtigd om hier kosten voor in rekening te brengen. Na verloop van vijf jaar heeft Kamphuis Rijsdam Advocaten het recht om de stukken te vernietigen.

Artikel 7: Klachten en geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. 7.1  Alsdeopdrachtgevereenklachtheeftoverhetwerkvandebehandelendadvocaatofoverde declaratie van de behandelend advocaat, dan moet de opdrachtgever deze klacht schriftelijk voorleggen aan de behandelend advocaat. De klacht zal worden behandeld volgens de Klacht- en Geschillenregeling Advocatuur. Deze klachtenregeling ligt ter inzage op het kantoor en bevat een beschrijving van de klachtenprocedure.
 2. 7.2  Op de rechtsverhouding tussen de behandelend advocaat en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De rechter in het arrondissement Den Haag is uitsluitend bevoegd van enig geschil tussen een behandelend advocaat en de opdrachtgever kennis te nemen, indien de Klacht- en Geschillenregeling niet van toepassing is.
 3. 7.3  Mocht blijken dat een van de in de algemene voorwaarden genoemde artikelen geen werking heeft, dan is die bepaling van toepassing die wel is toegestaan en die qua strekking met de niet toepasselijke voorwaarde het meest overeenkomt. Mocht blijken dat een van de voorwaarde niet van toepassing is, dan blijven de overige voorwaarden wel van toepassing.
 4. 7.4  Een van de voorwaarden afwijkend beding is uitsluitend rechtsgeldig voor zover dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen de behandelend advocaat en de opdrachtgever is overeengekomen.

U kunt de algemene voorwaarden ook per post ontvangen. Uiteraard kunt u ook een papieren versie van onze algemene voorwaarden op ons kantoor afhalen. Heeft u verdere vragen, dan kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier.